V zmysle § 19 resp. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a čl. 13 resp. čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len NAHVSR), P.O.BOX 38, Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry, IČO 42035210.
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ a ktorá plní úlohy podľa zákona o ochrane osobných údajov sú: sekretar@nahvsr.sk
 3. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je prijímanie, distribúcia a vybavovanie žiadostí orgánov z iných členských štátov EÚ resp. EHP o poskytnutie informácií o fyzických osobách resp. právnických osobách a žiadostí fyzických osôb o overenie odbornej kvalifikácie (najmä na vydanie Európskeho profesijného preukazu).
 4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú najmä: a) články 3, 5, 7, 13 až 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES, b) články 4a až 4e Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, c) § 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. V rámci plnenia účelu sa prevádzkovateľ zvyčajne len oboznamuje s tými osobnými údajmi, ktoré do informačného systému IMI vložili iné osoby. Oboznamuje sa len s tými osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu a ktoré sú uvedené vo vybavovaných žiadostiach. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.
 6. Prevádzkovateľ môže žiadosť obsahujúcu osobné údaje dotknutej osoby odstúpiť na vybavenie inému orgánu registrovanému v informačnom systéme IMI, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
 7. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.
 8. Prevádzkovateľ nemá systémové oprávnenie na editáciu osobných údajov v informačnom systéme IMI. Likvidácia osobných údajov po skončení účelu ich spracúvania je v informačnom systéme IMI ošetrená automaticky.
 9. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú.
 10. Ak právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
 11. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 12. Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.
 13. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 14. Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje spracúva v elektronickom databázovom systéme IMI, ktorý vytvorila a spravuje Európska komisia, bol vytvorený a je primárne určený na spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a organizáciami vydávajúcimi alebo overujúcimi doklady alebo informácie v členských štátoch.