História horského vodenia vo Vysokých Tatrách

Prvú písomnú zmienku o horskom vodcovi v Tatrách zanechal vo svojom cestopise študent Simplicissimus v roku 1683. V nasledujúcich rokoch prichádzali do Vysokých Tatier botanici, mineralógovia, a aj urodzení páni. Zvýšený záujem o tatranskú prírodu vyvolal aj zvýšenú požiadavku po vodcovských službách.

V roku 1873 vznikol Karpatský spolok, ktorého cieľom bola propagácia Vysokých Tatier. K tomu chcel využiť vedecké konferencie, vydávanie turistickej a odbornej tlače, výstavbu turistických chodníkov a chát. Na druhom valnom zhromaždení Karpatského spolku r. 1874 boli schválené prvé stanovy tatranskej vodcovskej služby, ktoré boli za výraznej podpory doktora Szontagha v roku 1881 v Levoči zaregistrované.

Po prvej svetovej vojne, kedy zo zákona zanikli všetky predvojnové spolky, organizovanie horskej vodcovskej služby prevzal Klub československých turistov.

Zmena politického systému po druhej svetovej vojne priniesla zánik živnostníkov a tým aj zánik profesie horský vodca. Horská vodcovská činnosť však napriek tomu prežila a to pod hlavičkou preventívnej činnosti. Vo Vysokých  Tatrách ju do roku 1989 vykonávali horskí vodcovia  Horskej služby správy TANAP -u.

Legislatívne kroky po roku 1989 umožnili opäť oživiť profesiu horského vodcu. Začali sa písať, zatiaľ posledné riadky slovenskej histórie tohoto povolania.

V roku 1992 bola založená Národná asociácia horských vodcov SR, ktorá následne nadviazala kontakt s UIAGM (Medzinárodné združenie asociácií horských vodcov). Cieľom NAHV SR bolo stať sa právoplatným členom mezinárodného združenia. Po prispôsobení metodiky výcviku medzinárodným štandardom a preverení horských vodcov komisiou, zloženou zo skúsených alpských vodcov, sa to podarilo.

V roku 1996 boli v Zermatte slovenskí vodcovia prijatí do medzinárodného združenia asociácií horských vodcov.

Archív Robert Gálfy
Archív Robert Gálfy

V roku 1996 zahájila NAHVSR školenie vlastných nových členov – horských vodcov, čím mala táto mladá asociácia horských vodcov dokázať svoju životaschopnosť.

Neskôr v roku 2005 sa mení postavenie NAHVSR v legislatíve Slovenskej republiky z občianskeho združenia na samosprávnu stavovskú inštitúciu.

Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky naďalej vykonáva vzdelanie nových horských vodcov. Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj preškolovanie registrovaných horských vodcov.

Aktuálna štruktúra komisií asociácie je podľa uvedeného zoznamu.