DODATOK 6 (D) (prijatý v r.2009)
UIAGM (IFMGA,IVBV) kódex výkonu profesie.

1. ÚVOD
1.1. Tento kódex výkonu profesie načrtáva povinnosti horského vodcu voči klientom,
verejnosti a druhým vodcom. Formuluje výkon starostlivosti, ktorú je HV povinný poskytnúť.
1.2. V tomto kódexe všetky odkazy v mužskom rode zahŕňajú aj ženský rod. Všetky odkazy
na „horského vodcu“ zahŕňajú mužov aj ženy – horských vodcov/ kyne a horských vodcov –
ašpirantov/ky.

2. ČINNOSTI HORSKÉHO VODCU
2.1. Vodcovské aktivity sú: horolezectvo, horská turistika, skalné lezenie vrátane športového
lezenia, využívanie umelých stien, technické lezenie, lezenie na snehu a ľade, lyžiarska
turistika a skialpinizmus a lyžovanie vo voľnom teréne. S dodatočným výcvikom canyoning
a výcvikové outdoor aktivity v horolezectve a môže obsahovať techniky na lanových centrách
2.2. HV vyučuje aktivity uvedené v 2.1., využívajúc najvhodnejšie metódy. Poskytuje svojim
klientom vhodné prostredie aby mohli bezpečne rozvíjať svoje schopnosti. Môže sa
rozhodnúť nechať ich liezť ako prvolezcov, alebo ako samostatné družstvo, pokiaľ sami seba
príliš neohrozujú. Počet účastníkov kurzu nesmie prekročiť možnosti pre dostatočný dozor.
2.3 Horský vodca vedie alebo sprevádza osobu, alebo skupinu. Mieru vodcovstva si zvolí
podľa : miestnych zvykov a / alebo predpisov, schopností svojich klientov obťažnosti,
nebezpečenstva, dĺžky túry, počasia a podmienok v horách.
2.4. Horský vodca môže tiež pracovať ako tréner všetkých aktivít spomenutých v bode 2.1.
2.5. HV môže fungovať ako technický poradca pre svojich klientov pre obce a iné súkromné
a verejné kolektívy na poli ich kompetencií , hlavne čo sa týka organizovania kurzov,
expedícií, vyučovacích hodín atď
2.6. Pole pôsobnosti HV sa týka:
.Aktivít na horách (vrátane vysokých hôr), skalách, snehu a ľade, a adrenalínových parkov
.Všetkých umelých a prírodných útvarov, ktoré HV umožňujú využiť jeho technické zručnosti
v aktivitách vykonávaných na útvaroch ako skalky, balvany, umelé steny
.Snehom pokryté oblasti zahrňujúce: lyžovanie (lyžovanie vo voľnom teréne, lyžiarska
turistika, skialpinizmus, extrémne lyžovanie) a zimné výstupy používajúc všetky druhy
výstroja.
2.7. Horský vodca je oprávnený vykonávať svoje aktivity vo všetkých krajinách, ale musí
dodržiavať miestne zvyky a pravidlá.
2.8. HV rešpektuje hranice iných profesných skupín a dodržiava aktuálne právne nariadenia2

3. POSTAVENIE HORSKÉHO VODCU
3.1. HV môže pracovať ako šéf horoškoly , ako nezávislý vodca, alebo ako zamestnanec.
3.2. Môže tiež pracovať ako nezávislý pracovník pre inštitúciu. Môže si udržať samostatnosť
týkajúcu sa organizovania svojej práce.
3.3. Nezávisle od svojho postavenia je HV zodpovedný za všetky svoje rozhodnutia a musí
odmietnuť návrhy, ktoré sú príliš riskantné pre neho alebo ktoré sa môžu zdať neetické.
Mal by informovať príslušnú organizáciu ak ide o bezpečnosť . Môže sa odvolať na kódex cti
UIAGM, a/alebo miestne pravidlá a zvyklosti
3.4.Ako zamestnanec musí rešpektovať pokyny svojho zamestnávateľa , pokiaľ to nie je
v rozpore s bodom 3.3.

4. HLAVNÉ POVINNOSTI PROFESIE
4.1. Všetky aktivity vyžadujú opatrnosť, informovanosť a ostražitosť vo vzťahu
k vyhodnoteniu podmienok a schopností účastníkov. V obore činnosti horského vodcu je
základné riziko neodstrániteľné. Pre horského vodcu je nemožné predpovedať presné
nebezpečenstvo, alebo garantovať absolútnu bezpečnosť svojim klientom.
4.2. Horský vodca musí byť informovaný o momentálnych podmienkach a využívať k tomu
náležité prostriedky.
4.3. Keď pracuje, nosí horský vodca vždy lekárničku, alebo má k nej okamžitý prístup. Musí
tiež nosiť nevyhnutný materiál, potrebný k zodpovednému podniknutiu príslušnej aktivity.
4.4. Neustále si aktualizuje svoje znalosti a technické zručnosti, hlavne v oblasti bezpečnosti,
záchrany a navigácie
4.5. Musí byť otvorený komunikácii s inými horolezcami. Mal by informovať svojich
kolegov a príslušné organizácie o riziku a neobvyklých nebezpečenstvách, ktoré objavil počas
túry.
4.6. V prípade nehody, by mal HV informovať najbližšie záchranné centrum , alebo požiadať
niekoho, aby tak urobil. Mal by byť kdekoľvek schopný pomôcť niekomu, kto mal nehodu
a rozumným spôsobom to vykonať bez toho, aby ohrozil svojich klientov.
4.7. HV by mal rešpektovať ochranu prírody.
4.8. Horskí vodcovia by sa mali chovať voči sebe lojálne a byť si nápomocní. Mali by sa
hlavne vyvarovať „súťaživému vodeniu“ a vzájomnému stupňovaniu úrovne rizika
zapríčinenému súťaživým myslením.
4.9. Počas profesijných aktivít by mal HV nosiť viditeľne odznak HV (UIAGM). Mal by tiež
nosiť pri sebe svoj preukaz UIAGM3
4.10. Body 4.2. až 4.8. platia tiež pre športové alpinistické aktivity mimo výkonu profesie
HV.
4.11.HV sa snaží mať a udržovať dobré vzťahy s ľuďmi spojenými so svojou profesiou.

5. VZŤAH KU KLIENTOM
5.1. HV je zaviazaný preukázať svojim klientom starostlivosť a úctu.
5.2. Klienti musia byť informovaní o fakte, že existuje neodmysliteľné riziko spojené
s aktivitami, ktoré podnikajú s horským vodcom. Jednotlivé nebezpečenstvá by mali byť
vymenované.
5.3. Základným cieľom HV by malo byť ponúknutie hodnotného zážitku svojim klientom.
Hlavnou prioritou HV je bezpečnosť jeho klientov, očakávania a schopnosti klientov musia
byť v rovnováhe s aktuálnymi podmienkami .
5.4. HV musí venovať špeciálnu pozornosť bezpečnosti slabších klientov v skupine a byť si
vedomý inej úrovne ich rozvoja .
5.5. HV musí byť opatrný a uistiť sa, že existuje jasná dohoda s klientom. Táto dohoda by
mohla napríklad obsahovať : cieľ túry, honorár vodcu (aj eventualitu ak je túra zmenená,
alebo zrušená), ďalšie výdavky atď.
5.6. Mal by učiť svojich klientov zodpovednému správaniu v súlade s podmienkami a
rozvíjať ich schopnosť sebauvedomovania a zodpovednosť voči sebe. Overuje technickú
a fyzickú úroveň a výstroj svojich klientov pred, počas a po aktivite.
5.7. HV je oprávnený zanechať svojich klientov v horách, ak by mohli nastať mimoriadne
okolnosti, napríklad pri pomoci, alebo organizovaní záchrany, alebo ak sú vyžadované
špeciálne vodcovské techniky. Nevyhnutný predpoklad pre to je zodpovedné a uvážlivé
zhodnotenie situácie
5.8. Rozhodnutie zrušiť, alebo zmeniť túru by malo byť spravené po dialógu.
s klientmi. HV má právo samostatne spraviť rozhodnutie z bezpečnostných dôvodov.
Aj tak by mal však čo najskôr vysvetliť svojim klientom dôvody pre toto rozhodnutie.