Stanovy NAHVSR - výňatok

Stanovy

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Národná asociácia horských vodcov SR(v nasledujúcom texte len "asociácia“) je právnická osoba zriadená zákonom č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

2. Sídlom asociácie je mesto Vysoké Tatry.

3. Asociácia je subjektom profesnej samosprávy, do ktorej postavenia možno zasahovať len zákonom.

4. Asociácia je členom Medzinárodnej únie národných asociácii horských vodcov (UIAGM / IFMGA)

 

Článok II.

Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú snem asociácie, predseda asociácie, predsedníctvo asociácie, disciplinárna komisia asociácie, technická komisia asociácie.

 

Článok III.

1. Členom asociácie je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti (ďalej len "osvedčenie horského vodcu") vydané asociáciou alebo zahraničnou´právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodnej únie asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajciarskej konfederácii a ktorá písomne požiadala o členstvo v asociácii.

 

Článok IV.

Snem asociácie

1. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie a je tvorený členmi asociácie.

 

Článok VI.

Predseda asociácie

1. Predseda asociácie je predstaveným asociácie, jej výkonným orgánom a štatutárnym zástupcom asociácie.

 

Článok VIII.

Predsedníctvo asociácie

1. Predsedníctvo asociácie vykonáva svoju činnosť v obdobiach medzi snemami asociácie. Funkčné obdobie predsedníctva asociácie je štvorročné.

2. Predsedníctvo asociácie má piatich členov, z ktorých štyroch volí snem asociácie a jedným je predseda asociácie.

3. Predsedníctvo asociácie pozostáva z predsedu, podpredsedu, sekretára, predsedu technickej komisie a člena predsedníctva.

 

Článok X.

Disciplinárna komisia asociácie

1. Disciplinárna komisia asociácie sa skladá z troch členov, ktorí sú volení snemom asociácie.

 

4. Disciplinárna komisia asociácie:

a) vedie disciplinárne konanie voči členom asociácie,

b) rozhoduje o tom, či sa člen asociácie dopustil disciplinárneho previnenia a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie.

5. Disciplinárna komisia asociácie rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.

6. Disciplinárna komisia pripravuje návrhy disciplinárneho poriadku, ako aj návrhy zmien a doplnení disciplinárneho poriadku asociácie. Disciplinárny poriadok asociácie schvaľuje snem asociácie a to trojpätinovou väčšinou všetkých členov asociácie.

 

Článok XI.

Technická komisia asociácie

  1. Technická komisia asociácie sa skladá z predsedu a štyroch členov. Predseda technickej komisie je volený snemom asociácie z radu školiteľov. Členov technickej komisie si vyberá predseda technickej komisie zo zboru školiteľov asociácie. Zoznam členov Technickej komisie je zverejnený na internetovej stránke asociácie.
  2. Zbor školiteľov schvaľuje predsedníctvo asociácie na základe splnených kritérií daných zvláštnym predpisom o podmienkach získavania a obnovovania odbornej spôsobilosti. Tento predpis vypracuje Technická komisia a schvaľuje Snem NAHVSR.

 

Článok XII.

Skúšobná komisia asociácie

1. Skúšobná komisia asociácie je nestálym orgánom asociácie, ktorý sa tvorí pre účely vstupných testov, priebežných hodnotiacich skúšok, záverečnej skúšky a preskúšaní žiadateľov o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na horskú vodcovskú činnosť a odbornú spôsobilosť školiteľa horskej vodcovskej činnosti.

2. Členmi skúšobnej komisie sú - člen predsedníctva, člen technickej komisie a minimálne jeden člen zboru školiteľov.

 

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách